Šta se nalazi u vakcinama?

Osnovni sastojak svake vakcine je njena aktivna komponenta odnosno antigen (oslabljeni  mikroorganizmi ili njihovi delovi) koji nema sposobnost da izazove bolest, a ima sposobnost da stimuliše organizam da stvori zaštitna antitela.

Osim aktivnog sastojka neke vakcine sadrže i druge supstance kao što su aluminijum, formaldehid, živa, antibiotici. To su materije koje služe kao konzervansi, stabilizatori i adjuvansi. Konzervansi sprečavaju kontaminaciju vakcina bakterijama što je od posebnog značaja kada su u pitanju višedozna pakovanja vakcina. Stabilizatori obezbeđuju stabilnost vakcina prilikom čuvanja i transporta, a adjuvansi pojačavaju dejstvo antigena i omogućavaju adekvatan imunski odgovor. Ove supstance  nalaze se u vakcinama u minimalnim količinama, a rezultati hiljade istraživanja koja su se bavila ovom problematikom su pokazala da su apsolutno neškodljive za organizam.   

Ko i kako kontroliše vakcine koje su u upotrebi u Republici Srbiji?

Proces proizvodnje vakcina je veoma složen i osetljiv postupak, koji prolazi kroz veliki broj testova i analiza. Svaka nova proizvedena serija vakcine prolazi stroge kontrole kvaliteta, kako od strane samog proizvođača, tako i od strane nezavisnih nacionalnih laboratorija, pre puštanja u promet. Ovakve stroge kontrole kvaliteta čine vakcine znatno bezbednijim u odnosu na sve druge lekove. Od ogromnog broja supstanci koje tokom života unosimo u organizam, vakcine su zasigurno najpažljivije ispitane i pod najstrožijim nadzorom praćene.

U našoj zemlji, Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS) vrši registraciju vakcina i u saradnji sa Ministarstvom zdravlja izdaje dozvole za stavljanje vakcina u promet. Osim toga, ALIMS izdaje i sertifikate analize svake serije vakcine koja je u prometu, čime garantuje njihovu pouzdanost, bezbednost i kvalitet. 

Vakcine se nabavljaju od proizvođača koji su pristni na tržištu Srbije već više decenija i sa potvrđenim kvalitetom. Sve vakcine koje se proizvode u Institutu za virusologiju, vakcine i serume „Torlak“ su deo nacionalnog kalendara imunizacije i nisu predmet javne nabavke. Ostale vakcine koje su prisutne na našem tržištu su vakcine proizvedene u zemaljama Evropske unije. One su po svom sastavu i kvalitetu identične onim koje se nalaze u zemaljama Evropske unije Sastav vakcina odgovara strogo definisanim standardima Svetske zdravstvene organizacije i Evropske unije.