Kako da znam da moje dete može da primi vakcinu?

Zdravstvene ustanove (domovi zdravlja, porodilišta) organizuju, a izabrani lekari (pedijatri) sprovode vakcinaciju deteta nakon uvida u njegovu medicinsku dokumentaciju i izvršenog pregleda.

U kojim slučajevima se vakcinacija odlaže?

Imunizacija protiv zaraznih bolesti ne može da se sprovodi kod lica dok postoje kontraindikacije. Kontraindikacije mogu biti opšte i posebne, a po trajanju privremene ili trajne.

Opšte kontraindikacije za aktivnu imunizaciju su:

    • akutne bolesti;
    • febrilna stanja;
    • anafilaksija na komponente vakcine;
    • ozbiljna neželjena reakcija na prethodnu dozu vakcine.

U slučaju privremne kontraindikacije, vakcinacija se odlaže na određeno vreme. Nju utvrđuje izabrani lekar nakon pregleda deteta/odrasle osobe i uvida u njegovu medicinsku dokumentaciju. Privremena kontraindikacija se upisuje u medicinsku dokumentaciju i određuje se mesto i vreme kada će se sprovesti odložena vakcinacija.

Kada se uvrdi postojanje trajne kontraindikacije, ta osoba ne može da primi određenu vakcinu . Trajne kontraindikacije za primenu određene vakcine kod pojedinih lica utvrđuje Stručni tim za kontraindikacije na zahtev doktora medicine ili specijaliste odgovarajuće grane medicine koji sprovodi imunizaciju. Odluku o trajnoj kontraindikaciji za vakcinaciju donosi Stručni tim imenovan za teritoriju okruga i  izdaje potvrdu o čemu se vodi evidencija u medicinskoj dokumentaciji.

Šta su neželjeni događaji i neželjene reakcije nakon vakcinacije?

Neželjeni događaj nakon vakcinacije je događaj koji se dogodio nakon izvršene vakcinacije i ne mora biti povezan sa vakcinom. Dakle, radi se o vremenskoj povezanosti koja ne znači obavezno i uzročno-posledičnu vezu između vakcine i događaja, ali zahteva obavezno istraživanje. Istraživanje se sprovodi u cilju utvrđivanja da li postoji povezanost između date vakcine i pojave neželjenog događaja. Ukoliko se utvrdi da ta povezanost postoji, neželjeni događaj se proglašava neželjenom reakcijom. Rezultati velikog broj studija su pokazala da se za većinu neželjenih događaja (preko 90%), nakon istraživanja na kraju utvrdi da nisu povezani sa primenom vakcine.

Da li MMR vakcina izaziva autizam?

Ne!

Na osnovu medicine zasnovane na dokazima kroz mnogobrojne sprovede studije na velikom broju ispitanika nije dokazana uzročno posledična veza između MMR vakcine i autizma. Osim činjenice da se MMR vakcina daje u uzrastu (12-15 meseci) kada se simptomi autizma najčešće primećuju ove dve pojave ništa drugo ne povezuje.

Navodi da je učestalost autizma danas veća nego pre deceniju su psoledica proširenja kriterijuma za dijagnozu poremećaja iz autističnog spektra pa se danas u autizam ubraja i ono što se ranije nije svrstavalo u ovu kategoriju.